Prawa konsumenta

Data 27 października 2016, 13:46

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Sąd Najwyższy przedstawia kolejne sprzyjające konsumentom orzeczenie.

Sąd Najwyższy w powiększonym składzie dnia 19 października 2016 r. sygn. akt III CZP 5/16 podjął uchwałę, w której stwierdził, że:

„Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje - jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej - przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy.”

Czego dotyczył spór:

Ojciec i syn kupili samochód w kwietniu 2012 r. Pół roku po zawarciu umowy sprzedaży, w październiku 2012 r., ojciec podarował swój udział we współwłasności synowi. Syn stał się tym samym wyłącznym właścicielem samochodu. W styczniu 2013 r. syn odstąpił od umowy sprzedaży i zażądał zwrotu uiszczonej ceny oraz odszkodowania w zakresie ujemnego interesu umownego. [Nadmieniam, że było to jeszcze przed wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta z 2014 r. – a więc zastosowanie miały wówczas poprzednio obowiązujące przepisy – chociaż dla konsumenta nie ma to obecnie aż tak wielkiego znaczenia].

Gdy doszło do sporu przed Sądem Rejonowym, Sąd ten przyznał rację obdarowanemu i uwzględnił powództwo o zwrot uiszczonej ceny oraz odszkodowanie. Po złożeniu apelacji przez Sprzedającego samochód, Sąd Okręgowy zdecydował się przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi SN. Zagadnienie prawne brzmiało następująco: „Czy umowa darowizny udziału we współwłasności rzeczy ruchomej na rzecz współwłaściciela tej rzeczy powoduje przejście na obdarowanego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w postaci uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości?”

Dotychczas w orzecznictwie poglądy w kwestii charakteru uprawnień wynikających z rękojmi za wady kupionego towaru prezentowały się różnie. Początkowo Sąd Najwyższy twierdził, iż uprawnienia wynikające zarówno z rękojmi, jak i z gwarancji przechodzą na następców prawnych kupującego pod tytułem ogólnym i szczególnym. Potem SN twierdził, że Kupujący musi przelać na kolejnego nabywcę uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (patrz: uchwała skł. 7 sędziów SN, sygn. akt III CZP 96/03) – SN nie wspomniał tutaj zatem o możliwości odstąpienia od umowy, wspomniał tylko o „mniejszych” uprawnieniach. W ostatniej uchwale SN przyznał nabywcy udziału również możliwość odstąpienia od umowy w całości.

Dobra wiadomość dla konsumentów, nienajlepsza dla Sprzedających.

Czytaj także