Konkurs na FB – jak zorganizować?

Data 1 lipca 2020, 13:43

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Legalny konkurs na FB? To możliwe.

Wiele osób bierze udział w tzw. „rozdaniach” i innych quasi-konkursach organizowanych na Facebooku.
Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Polubić, udostępnić, oznaczyć znajomych. Często o wygranej decyduje los.

Właśnie założyłeś stronę na FB swojej firmy i chcesz urządzić podobny konkurs?

Jak nie organizować konkursu na FB?

„KONKURS! Do wygrania 2 czapki w wybranym kolorze.
1. Polub stronę „Ciuszki i fatałaszki”.
2. Udostępnij post konkursowy.
3. Oznacz trzy osoby i zaproś znajomych do zabawy.
4. Wybierz kolor.
Konkurs potrwa do 30 września 2020 r. i potem wylosujemy i ogłosimy zwycięzcę. Powodzenia :)”

No to teraz czekamy na zwiększenie polubień i liczby niezaangażowanych fanów.

Co można powiedzieć o konkursie powyżej?

 • jest niezgodny z regulaminem FB (jaki w ogóle regulamin FB, robię konkurs i tyle!),
 • jest niezgodny z przepisami prawa (co ma prawo do Facebooka?! A no ma!),
 • pomaga zwiększyć liczbę polubień (no przecież o to chodzi!).

Niedawno widziałam podobny konkurs – do wygrania jakaś dekoracja mieszkania – osób komentujących i wybierających dany kolor po dwóch dniach było ponad 500. Czyli co? Jeżeli założymy, że przynajmniej część to nowi fani, możemy mieć sporo nowych polubień.

Jakie jest ryzyko?

Wiem, że ludzie często zakładają fikcyjne konta, żeby wziąć udział w konkursie. Niektórzy „fani” to z kolei konkursowicze-recydywiści, których nie interesują ani Twoje produkty ani Twoja firma.
Oprócz ryzyka marketingowo-wizerunkowego, ponosisz odpowiedzialność prawną za zorganizowany konkurs.
Zanim podejmiesz decyzję, czy wolisz spamować, czy zrobić zgodny z prawem, ciekawy i wartościowy konkurs – przeczytaj mój artykuł do końca.

REGULAMIN FACEBOOKA

Posiadasz stronę na FB swojej firmy? Zapoznaj się koniecznie z Regulaminem Facebooka - część: Promocje na stronach, w grupach i wydarzeniach. Przeczytaj całość. Przeczytaj ze zrozumieniem. Zastanów się, które części mają lub mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku.

Co musisz wiedzieć?

Ty - jako organizator takiego konkursu – ponosisz odpowiedzialność za zgodną z prawem obsługę całej promocji.
Oznacza to, że jesteś zobowiązany do:

 • sporządzenia regulaminu konkursu (Facebook posługuje się tutaj pojęciem oficjalnego regulaminu),
 • wskazania, jakie są warunki oferty i wymagania wstępne (np. kto może uczestniczyć – wiek, miejsce zamieszkania),
 • przeprowadzenia konkursu zgodnie z obowiązującym prawem (np. uzyskania zezwolenia, jeżeli jest to niezbędne w przypadku danego konkursu).

W regulaminie konkursu należy umieścić wzmiankę o pełnym zwolnieniu serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika oraz informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Regulamin FB zabrania wykorzystywania prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (w regulaminie zawarto przykładowy katalog zabronionych zapisów np. „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”).

Należy również pamiętać, że administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

REGULAMIN KONKURSU

Nie ma jednej ustawy, w której wyraźnie wskazano, jak krok po kroku sporządzić regulamin konkursu.

Pomocą służą:

 • Regulamin FB: wskazuje, czego nie robić oraz co należy wpisać (patrz wyżej),
 • ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (patrz niżej),
 • Kodeks cywilny (patrz: art. 919- 921 dot. przyrzeczenia publicznego),
 • Inne akty prawne, w tym: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Co do zasady regulamin powinien lub może zawierać (zawsze jednak należy rozważyć wszystkie opcje, bo może konkurs jest na tyle oryginalny, że należy sięgnąć do jeszcze innych aktów prawnych):

 1. Dane dot. organizatora.
 2. Dane dot. uczestników i warunki uczestnictwa (kto może wziąć udział, kto nie, jakie są wymagania techniczne, czas trwania konkursu - polecam wpisywać daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia, gdzie się odbywa – konkretnie: na portalu ….. w grupie/na stronie na FB……..).
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - obowiązek informacyjny (art. 13 RODO).
 4. Zasady konkursu (jakie zadanie czeka uczestnika, jaka nagroda – ile osób otrzyma, ile nagród, ile nagród może otrzymać jedna osoba itd.).
 5. Wybór zwycięzcy: kto, jak, w jakiej formie zostanie ogłoszony zwycięzca.
 6. Informacja o podatku od nagrody.
 7. Postanowienia dotyczące praw autorskich - jeżeli rodzaj konkursu tego wymaga.
 8. Informacje dot. braku odpowiedzialności organizatora w określonych przypadkach.
 9. Postępowanie reklamacyjne.

Regulamin należy udostępnić tak, aby każdy mógł się z nim zapoznać. Można stworzyć np. dokument w .pdf i podlinkować. W poście, podając link do regulaminu najlepiej dodatkowo wskazać, że napisanie komentarza oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu.

PRAWA KONSUMENTA

Sprawdź, czy w regulaminie nie wprowadziłeś klauzul niedozwolonych.

PRAWO AUTORSKIE

Jeżeli organizujesz konkurs np. na hasło reklamowe lub kreatywny opis produktu i później masz zamiar wykorzystać takie hasła, opis, itd. w regulaminie należy wprowadzić postanowienia dotyczące prawa autorskiego. Jeżeli zależy Ci na konkretnym sposobie wykorzystania danej pracy lub na przeniesieniu majątkowych praw autorskich, a nie wiesz, jak to ugryźć – najlepiej skontaktuj się z radcą prawnym lub adwokatem (np. ze mną - wtedy możemy regulamin dostosować do Twoich potrzeb).

Pamiętaj również o kwestii związanej z wizerunkiem zwycięzców czy uczestników. Jeżeli wygraną w konkursie jest metamorfoza w salonie kosmetycznym i chcesz jej efekty umieścić w social media - zadbaj o odpowiednie postanowienia i zgody.

LOTERIE

Bardzo wiele konkursów opiera się niestety na losowaniach.
Z opisów takich promocji wynika, że organizatorzy raczej nie zapoznali się z ustawą o grach hazardowych. Konkurs na FB może być loterią promocyjną, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Zgodnie z art. 13 ustawy o grach hazardowych m.in. loterie promocyjne mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Regulaminu zwykle nie ma, a żeby w ogóle zorganizować loterię należy wystąpić do dyrektora właściwej izby administracji skarbowej z wnioskiem o zezwolenie na zorganizowanie loterii.

Wniosek o wydanie zezwolenia

Wniosek podlega opłacie (art. 69 ustawy o grach hazardowych): obecnie opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Co to jest kwota bazowa? Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego (art. 70 ustawy o grach hazardowych).
W 2020 r. kwota bazowa wynosi 5140,74 zł.

Informacje, co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej znajdziesz w art. 39 ustawy o grach hazardowych.

Składając wniosek musisz udokumentować, że:

 • źródła pochodzenia twojego kapitału są legalne,
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa; należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli z kolei chcesz skorzystać z urządzenia do wylosowania zwycięzców loterii, musisz zarejestrować je u dyrektora właściwej izby administracji skarbowej.

I pamiętaj, wniosek złóż odpowiednio wcześniej - co najmniej na 2 miesiące przez planowaną datą.

KONSEKWENCJE PRZEPROWADZENIA NIELEGALNEJ LOTERII

Karze pieniężnej podlega urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry.
Kary pieniężne nakłada, w drodze decyzji, naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze działania jest urządzana gra hazardowa.

Poza tym zgodnie z art. 128 § 1 kodeksu wykroczeń kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Dodatkowo mamy jeszcze art. 107 kodeksu karnego skarbowego: kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. W przypadkach mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego takiego czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Oczywiście administracja skarbowa i policja raczej nie monitorują szczegółowo Facebooka, ale ktoś może złożyć skargę na konkurs organizowany niezgodnie z prawem.
Wtedy argumenty „wszyscy tak robią” będzie można wrzucić do kosza.

Moja rada: jeżeli nie jesteś dużym przedsiębiorcą, który ma ogromny budżet na konkursy i promocje, nie baw się w losowanie.
Szkoda czasu i pieniędzy.

PODATKI

1. Loteria: zapytaj doradcę podatkowego lub księgową/księgowego – nie jestem specjalistą w tym zakresie, dlatego proszę udaj się po wiedzę do innych.

2. Podatek od nagrody: ograniczenie wartości nagrody do 2000 zł może Cię nie dotyczyć.

Często pojawia się informacja, że ograniczenie do 2000 zł dotyczy wszystkich osób organizujących konkursy za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi: "Wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jeżeli mieścisz się w ww. kryteriach - faktycznie podatku nie trzeba będzie zapłacić.

Przed zorganizowaniem konkursu - zapytaj doradcę podatkowego, księgową lub księgowego - jakie obowiązku musisz spełnić.

KONSEKWENCJE „FACEBOOKOWE”

FB nie posiada odrębnej funkcji zgłaszania konkursów organizowanych niezgodnie ze swoim regulaminem lub niezgodnie z innymi przepisami prawa. Można jednak dokonać innego zgłoszenia. Jeżeli zrobi to określona liczba osób - może się zdarzyć, że FB zareaguje.
Co może się stać? Zablokowanie strony na FB, skasowanie postu, usunięcie strony.

PODSUMOWANIE

Marketing to jedno, wizerunek drugie, a prawo jest prawem i należy go przestrzegać.
Mnóstwo osób uważa, że mediach społecznościowych nie ma prawa. Nikt nie czyta regulaminu danego serwisu, nikt nie sprawdza przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Poza tym, co mi grozi, skoro wszyscy tak robią. Co faktycznie grozi za przeprowadzenie konkursu niezgodnego z prawem i niezgodnego z regulaminem FB - mam nadzieję, ze już wiesz. A teraz zadam jeszcze jedno pytanie: czy jeżeli wszyscy będą codziennie kraść jeden cukierek z pobliskiego sklepu to też będę tak robić? Takie małe „wykroczonko”?

Artykuł, pomimo swojej obszerności, nie wyczerpuje tematu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości – możesz napisać komentarz, wysłać maila, zadzwonić.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości - podziel się w komentarzach.
Jeżeli masz jakieś pytania do artykułu - pytaj śmiało.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło!

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie moim okiem lub potrzebujesz konsultacji?

Znajdziesz mnie tutaj:

📱 https://www.instagram.com/barbara_sosnicka/
⌨️ https://www.facebook.com/RadcaprawnyBarbaraSosnicka

📞 504 333 785
📧kontakt@kancelariasosnicka.pl

Do napisania :)

Zdjęcie pochodzi oczywiście z https://kaboompics.com/.

Czytaj także